برگزاری کنفرانس برق کنفرانس عمران کنفرانس مکانیک رگزاری کنفرانس برق کنفرانس عمران کنفرانس مکانیک

مرکز جامع برگزاری کنفرانس های مهندسی (ارگ)

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
تلفن : (کنفرانس مکانیک) 36108748 - 051 (کنفرانس عمران) 36048447 -051 (کنفرانس برق) 36108748-051