برگزاری کنفرانس برق کنفرانس عمران کنفرانس مکانیک رگزاری کنفرانس برق کنفرانس عمران کنفرانس مکانیک

مرکز جامع برگزاری کنفرانس های علمی(ارگ)

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21 - پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر دائمی دبیرخانه مجموعه کنفرانس های علمی مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
تلفن : 09153138618