برگزاری کنفرانس برق کنفرانس عمران کنفرانس مکانیک رگزاری کنفرانس برق کنفرانس عمران کنفرانس مکانیک

مرکز جامع برگزاری کنفرانس های مهندسی (ارگ)

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
تلفن : 36108748-051