کنفرانس مهندسی عمران

دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

آندسته از شرکت کنندگانی که مقاله آن ها نیاز به ویرایش دارد، مقاله ویرایش شده خود در بازه زمانی 1396/02/16 لغایت 1396/02/20 به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند

Info@argconf.ir

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir